POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ZURBANO.PL

Postanowienia ogólne
Strona internetowa zurbano.pl (dalej: „Strona”) stanowi własność Moniki Łukacijewskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: „LMG Monika Łukacijewska”, adres: Dołżyca 35, 38-607 Cisna, powiat leski, woj. Podkarpackie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności, NIP: 6881299099, REGON: 360298727, z adresem do doręczeń: Monika Łukacijewska, ul. Akademicka 3/104, 02-038 Warszawa, która jest Administratorem strony (dalej odpowiednio: „Administrator” lub „Sklep”).

Użytkownicy
Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem. Wszelkie treści znajdujące się na Stronie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Uprawnienia Administratora
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszej noty prawnej. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.


Dane osobowe
Administrator jest administratorem danych w rozumieniu ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa”). Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą i są danymi, które Użytkownik udostępnia w związku zainteresowaniem produktami Administratora, w tym w trakcie rejestracji na Stronie oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, przez co Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego Zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Administrator oświadcza, że przeglądający Stronę Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na Stronie. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem (tj. Ustawą z oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie) i jedynie w celu przesyłania zamówionego newslettera czy odpowiedzi na zadane za pośrednictwem w/w formularza kontaktowego pytanie oraz w celu realizacji Zamówienia. W szczególności Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia w inny sposób osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników bez ich wyraźniej zgody chyba, że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. na żądanie sądu). Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej realizacja zamówionej usługi nie jest możliwa bez ich podania. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora. Podmiot, któremu Administrator powierzył dane osobowe na zasadach opisanych powyżej, jest uprawniony do dalszego ich powierzania do przetwarzania na warunkach i w celu identycznych jak wyżej określone. Użytkownik ma prawo do: uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także do dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania. Administrator jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika przetwarza jego dane osobowe do celów marketingowych produktów bądź usług oferowanych przez podmioty trzecie.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr). W ramach usług świadczonych przez Administratora znajdują się także opcje pozwalające na usunięcie niektórych lub wszystkich danych Użytkownika. Usunięcie przez Użytkownika danych niezbędnych do świadczenia usługi przez Administratora jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Sklepu. O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowanych w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Sklepu, modernizacji Sklepu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.

Pliki Cookies

Pliki cookies oznaczają dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Użytkownika. Administrator korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Sklepu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia Administratorowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania ze Sklepu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Sklepu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Newsletter

Administrator udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Strony usługę newsletter i w jej ramach na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłane są przez Administratora wiadomości o tematyce wybranej przez Administratora dotyczącej w szczególności oferty produktów Administratora, w tym o nowych kolekcjach czy aktualnych promocjach. Usługa newsletter jest świadczona nieodpłatnie. Usługa newsletter jest uruchamiana za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.zurbano.pl a następnie po kliknięciu w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrypcji adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter. Administrator jest jednocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników, na rzecz których świadczona jest usługa newsletter. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zmienić adres poczty elektronicznej, na który Administrator wysyła wiadomości w ramach świadczenia usługi newsletter.